Δετε επσης »


Η Ισορροποεα του Ph αρχζει με Super Ενυδτωση

Η σωστ ενυδτωση εναι ο σπουδαιτερος παργοντας για την αλκαλικ ισορροπεα και διατρησ της στον οργανισμ.
Ο οργανισμς χνει περπου 2,5 λτρα νερ την ημρα και εναι,  ηλου φαειντερον, αναγκαα η συμπλρωσ του με τουλχιστο αυτ τη ποστητα. Η αρστη ποστητα εναι 3-4 λτρα/ημρα ανλογα με το βρος.

Η ποιτητα του νερο εναι το διο σημαντικ με την ποστητα. Το νερ που βζετε στον οργανισμ σας πρπει να μπορε να εμποδζει τοξνες και χημικς ουσες να συσσωρεονται, αποφεγοντας τσι  καταστροφικς επιδρσεις στα κτταρα. . ταν το νερ στο αμα εναι μολυσμνο με χημικς ουσες, εισρχεται στα κτταρα και αλλζει τη δομ τους. Στη συνχεια μπορε να επιφρει αλλαγς στο DNA. Αυτ εναι η αρχ της διαδικασας της ασθνειας, που εναι παρμοια με αυτ της γρανσης.     
Το νερ πρπει να μεταφρει χρσιμα στοιχεα και τροφ που απαιτεται για τον μεταβολισμ των κυττρων και πρεπει να αφαιρε απ τα κτταρα ποια βλαπτικ ουσα. Μνο το απεσταγμνο νερ (distilled water) της Waterwise, επιτυγχνει ακριβς αυτ. Εναι το κριο μσο αποτοξνωσης του οργανισμο.
ταν τρα το σμα δεν τροφοδοτεται απ αρκετ πολτιμα μεταλλικ ιχνοστοιχεα απ την τροφ(λαχανικ/φροτα), η ταν πρπει να μετατρψουμε μια ξινη κατσταση του σματος σε ελαφρ αλκαλικ, ττε η λση εναι να εμπλουτσουμε το δη αλκαλικ νερ των αποστακτρων 4000 η 9000( ΡΗ 7,7),   με το RH BOOSTER που θα αυξσει το ΡΗ στο 9-10  και θα προσθσει 72  επιλεγμνα πολτιμα και απορροφσιμα  ιχνοστοιχεα στον οργανισμ.     
Το RH Booster βοηθ στην αλκαλοποηση, οξυγονοποηση και ισορροποα του οργανισμο. Τα 72 ενεργοποιημνα ιονισμνα μεταλλικ ιχνοστοιχεα τροφοδοτον τον οργανισμ με την καλτερη <φρμουλα> υγρν ηλεκτρολυτν που υπρχει.  
Νερ με ΡΗ 9,5 εναι 500 φορς πιο αλκαλικ απ νερ με ΡΗ 7,0.
Βμα 1. Structuring Agent. (Μεγλο μπουκλι)
Ο μοναδικς τπος ενεργοποιημνων ιονισμνων μεταλλικν ιχνοστοιχεων τροφοδοτε τον οργανισμ με σημαντικ στοχεα. Επσης  βοηθ στην ομαδοποηση των μορων του νερο.
Το δομημνο η ομαδοποιημνο  νερ (Structured η Clustered water) χει τις ιδιτητες που χρειζονται  για να κυκλοφορε εκολα μσω της κυτταρικς μεμβρνης. Το αποτλεσμα εναι μεγαλτερη αγωγιμτητα
σ ολκληρο το σμα και οδηγε σε ισχυρτερη απορρφηση και θεραπεα στο κυτταρικ εππεδο.
Πνω απ 99% λων των χημικν διεργασιν στα κτταρα, διευκολνονται με το αγν νερ. ταν προσθσουμε το Alkalive PH Booster στο απεσταγμνο νερο Waterwise, το αποτλεσμα θα εναι μεγαλτερη μοριακ ενργεια που οδηγε στην αρστη επικοινωνα μεταξ των κυττρων σ ολκληρο το σμα.
Το Alkalive PH Booster χει ελεγθε καΙ εναι ασφαλς και μη τοξικ, σμφωνα με τα στνταρντ και διαδικασες ελγχου της FDA.            
Βμα 2. Alkalizing Agent. (Μικρ μπουκαλκι)
Τα αλκαλικ στοιχεα Καλου που περιχει, θα αυξσουν το ΡΗ του απεσταγμνου νερο μχρι 9,5. Αυτ το τσο αλκαλικ νερ περιχει διαλυμνο οξυγνο για μεση απορρφηση στο αμα.
Το σστημα Alkalive PH Booster:
* με 72 πολτιμα μεταλλικ στοιχεα
* Ομαδοποιε το αγν νερ για αρστη απορρφηση
* Αλκαλοποιε το νερ μχρι ΡΗ 9,5
* Τροφοδοτε το σμα με φορτισμνα ιντα…μεταφορες ενργειας
* να πακτο εναι για 80 λτρα νερ
* Χωρς γεση και οσμ
* Περιλαμβνονται χαρτκια ελγχου του ΡΗ του νερο.

Πνετε ..αγν νερ στην υγει σας.

Το νερ εναι ο σημαντικτερος παργων της διαδικασας αποτοξνωσης του οργανισμο και της επανυδτωσης των κυττρων και ιστν. Δστε στον εαυτ σας το δρο της ζωντνιας, της υγεας και της ενργειας, πνοντας σε λη τη διρκεια της ημρας, 2,5-4 λτρα(ανλογα με το βρος σας) αγν νερ εμπλουτισμνο με το το Ph Booster. Σντομα θα νισετε την τερστια διαφορ.  

References
Αdhara Herman. Acid & Alkaline? An overview of Ph and Human Health. George  Ohwana Macrobiotic Foundation 1986.
Whang, Sang. Reverse Aging. JSP Publications 2001.
Liu, K., Cruzan, J.D and Saykally, RJ.  Water Clusters. Science Spectra 1996.
Young, Robert O., Ph D.   The Ph Miracle. Time Warner Books 2002
Smirnov Igor. Activated Water. Journal of Biotechnology 2003.

***το προν αυτ δεν κυκλοφορε***

πσω »

Αποστολ σε λη την Ελλδα χωρς ξοδα μεταφορς

Αποστολς σε λη την Ελλδα με παραγγελα
απ' τον επσημο διαδυκτιακ μας χρο
Τηλεφωνστε μας 210 9213440
Θα χαρομε να σας εξυπηρετσουμε

 
eled